1. Peugeot Polska

http://www.peugeot.pl/nota-prawna/

warunki korzystania z serwisu internetowego www.peugeot.pl

Poniżej zamieszczone są ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego www.peugeot.pl, na który składają się wszystkie strony i podstrony zamieszczone pod adresem domeny www.peugeot.pl oraz www.peugeot.com.pl.

 

Podmiotem prowadzącym niniejszy serwis internetowy jest Peugeot Polska Sp. z o.o. (dalej także: „Peugeot Polska”) z siedzibą w Warszawie, przy Al. Krakowskiej 206 , 02-219 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy (XII Wydział Gospodarczy) pod nr KRS 0000036535. Nr NIP 526-021-19-89, wysokość kapitału zakładowego spółki: 15 600 000 zł.

 

Niniejszy serwis internetowy prowadzony jest na prywatne potrzeby użytkowników. Użytkownicy uprawnieni są do pobierania materiałów prezentowanych w serwisie wyłącznie do własnych, prywatnych i niekomercyjnych celów (nie dotyczy to materiałów wykorzystywanych przez dziennikarzy), pod warunkiem, zachowania w nich wszystkich informacji o prawach autorskich lub innych informacji dotyczących zastrzeżonego charakteru takich materiałów. Bez wyraźnego upoważnienia udzielonego przez Peugeot Polska na piśmie nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości serwisu do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy zarówno tekstów i zdjęć udostępnionych w serwisie.

2. Znaki towarowe i prawa autorskie

Logotyp i nazwa Peugeot oraz pozostałe nazwy i znaki słowne oraz graficzne prezentowane w serwisie są zarejestrowanymi znakami towarowymi Automobiles Peugeot SA lub Peugeot Polska Sp. z o.o. Wszystkie znaki towarowe i materiały udostępnione w niniejszym serwisie, są - o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej - chronione przepisami prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskiego i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody Peugeot Polska i osób trzecich uczestniczących w tworzeniu tej strony.

3. Odsyłacze do zewnętrznych stron internetowych

Peugeot Polska odpowiada za treść oraz funkcjonowanie niniejszego serwisu. Odnośniki (linki) do stron zewnętrznych umieszczone w niniejszym serwisie dla wygody jego użytkowników. Peugeot Polska nie może jednak ponosić odpowiedzialności za treść, politykę w zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie jakichkolwiek zewnętrznych stron lub witryn internetowych, do których odsyłacze (linki) zamieszczone są w niniejszym serwisie.

4. Dane osobowe

Peugeot Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 206, 02-219 Warszawa informuje, że jest Administratorem Danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem formularzy dostępnych w serwisie internetowym www.peugeot.pl. 
Ujawnione w nich dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu związanym z realizacją określonej usługi np. celu umówienia jazdy testowej, zamówienia katalogu czy rejestracji w serwisie internetowym i korzystania z jego funkcjonalności, a także na podstawie art.  23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135  ze zm., zwana dalej: „UODO”) w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych. 
Bez Pani/Pana zgody ujawnione dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne,
lecz niezbędne dla skorzystania z określonej usługi. 
Udzielenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych jest dobrowolne. Udzielona zgoda w każdym czasie może być odwołana. Cofnięcie zgody, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych powinny być skierowane na adres e-mail: dane.osobowe@peugeot.com.pl
 

5. Ograniczenie odpowiedzialności

Użytkowanie niniejszego serwisu internetowego, prawa przysługujące jego użytkownikom, a także odpowiedzialność Peugeot Polska z nimi związana poddane są przepisom prawa polskiego.

 

Zawartość witryn internetowych Peugeot Polska ma charakter wyłącznie informacyjny. Podane ceny towarów i usług nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. W celu ustalenia ceny wybranego towaru lub usługi prosimy o skontaktowanie się lub wizytę w najbliższym Autoryzowanym Salonie Peugeot.

 

Ze względu na możliwości techniczne wiernego przedstawiania obrazów oraz różność technik i materiałów, pomimo najlepszych starań, wygląd produktów prezentowanych na stronach internetowych może się różnić od rzeczywistego. Pojazdy, a także inne towary oraz usługi prezentowane w serwisie mogą być niedostępne w niektórych punktach sprzedaży, a ich charakterystyki oraz wyposażenie mogą ulegać zmianie. Ponadto mogą one być wycofywane z obrotu, a Peugeot Polska dołoży najwyższej staranności do bieżącego informowania o tych okolicznościach przy aktualizowaniu zawartości niniejszego serwisu. Informacje podane w niniejszym serwisie internetowym nie stanowią zapewnienia o towarze lub jego opisu ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

6. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Postanowienia ogólne

Peugeot Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Peugeot Polska”), stosownie do treści art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. – o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.), wprowadza niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej także: „Regulamin”) na potrzeby usług świadczonych za pośrednictwem serwisu internetowego składającego się ze stron i podstron umieszczonych pod adresem domeny www.peugeot.pl oraz www.peugeot.com.pl (dalej także „Serwis”).

 

2. Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Peugeot Polska świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi polegające na bezpłatnym udostępnianiu informacji dotyczących pojazdów, a także innych towarów i usług oferowanych przez Peugeot Polska, w szczególności następujących materiałów udostępnianych na indywidualne żądanie usługobiorcy:

- udzielanie informacji na temat oferty Peugeot Polska wskutek wysłania przez usługobiorcę zgłoszenia elektronicznego poprzez formularz znajdujący się w Serwisie,

- kontaktowanie usługobiorcy z Autoryzowanym Salonem Peugeot – wybranym bezpośrednio przez usługobiorcę lub przez Peugeot Polska,

- udzielanie odpowiedzi na inne pytania zadane przez usługobiorcę za pośrednictwem formularza znajdującego się w Serwisie.

 

3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

3.1 Wymagania techniczne

Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Peugeot Polska w ramach niniejszego Serwisu niezbędny jest sprzęt oraz oprogramowanie o następujących właściwościach:

3.1.1. połączenie z siecią Internet

3.1.2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookies.

3.2 Pozostałe warunki

Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę do systemu teleinformatycznego Peugeot Polska, niezależnie od sposobu komunikacji, treści o charakterze bezprawnym.

 

4. Zawarcie i rozwiązanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

4.1 Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu uwarunkowane jest:

- akceptacją niniejszego regulaminu przez usługobiorcę, którą potwierdza on zaznaczając odpowiednie pole przed skorzystaniem ze stosownego formularza,

- podaniem danych osobowych niezbędnych do świadczenia żądanej usługi.

4.2. Zawarcie umowy następuje w momencie potwierdzenia żądania dostarczenia usługi po dokonaniu czynności, o których mowa w punkcie 4.1.

4.3. Usługobiorca w każdej chwili może zrezygnować z zamówionej usługi poprzez aktywację podanego w zwrotnej wiadomości przesłanej na podany przez usługobiorcę adres poczty elektronicznej.

 

5. Procedura reklamacyjna

5.1. Jeżeli w trakcie korzystania z usług świadczonych przez Peugeot Polska za pośrednictwem niniejszego Serwisu wystąpią jakiekolwiek problemy lub nieprawidłowości usługobiorca może w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyn złożyć reklamację przesyłając ją za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marketing-polska@peugeot.com lub pocztą tradycyjną na adres: Peugeot Polska Sp. z o.o., Al. Krakowskiej 206, 02-219 Warszawa.

5.2. W reklamacji usługobiorca zobowiązany jest podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, przyczynę reklamacji. Reklamacje powinny zostać złożone w języku polskim.

5.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Peugeot Polska niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od jej otrzymania.

5.4. O sposobie i wyniku rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana w sposób, w jaki reklamację wniosła – na adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej.

 

6. Postanowienia końcowe

6.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego.

6.2. Wszelkie spory dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Peugeot Polska rozpatrywane będą przez właściwe sądy powszechne.